VitaPartner

Obchodní podmínky VitaHarmony® pro právnické osoby - strana 3 podmínek. 3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objed- návkový formulář obsahuje zejména informace o: 3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané- ho zboží 3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 3.5 Před zasláním objednávky prodávajícím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušně označené tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo prostřednictvím SMS zprávy uvedené v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou cestou, a to buď na adresu elektronické pošty kupujícího nebo jako SMS zpráva na mobilní telefon kupujícího. 3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Ná- klady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vyhlídka 39, 638 00 Brno; • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 77044001/5500, vedený u společnosti Raiffei- senbank (dále jen „účet prodávajícího“); • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému; • bezhotovostně platební kartou; • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. 4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno usta- novení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=