VitaPartner

VitaPartner - strana 2 1. Úvodní ustanovení 1.1. Věrnostní profesní program VitaPartner spo- lečnosti VitaHarmony, s.r.o. (dále jen program) je dlouhodobý akční, informační a věrnostní program, nabízený touto právnickou osobou (dále jen Vita- Harmony®) svým registrovaným odběratelům - živ- nostníkům a právnickým osobám - prodávajícím zboží od VitaHarmony® na vlastní IČ (dále jen čle- nům nebo VitaPartnerům). VitaPartnerem se může stát odběratel, který není konečným spotřebitelem zakoupeného zboží VitaHarmony®, který má zájem získávat informace o produktech nabízených firmou VitaHarmony, s.r.o., zúčastňovat se jejích aktivit, využívat výhod tohoto programu a dodržovat jeho pravidla poctivé obchodní spolupráce. 1.2. Práva a povinnosti společnosti VitaHarmony® a práva a povinnosti členů jsou upraveny v těchto pravidlech programu VitaPartner. 1.3. VitaPartneři mohou využívat všech možností, které program VitaPartner poskytuje. Nejsou povi- nni aktivně využívat své účasti v programu a nejsou povinni uskutečňovat pravidelné nákupy nebo střá- dat virtuální Vitoše ve věrnostním programu. 1.4. VitaHarmony® a VitaPartneři spolu komuni- kují následujícími prostředky, které jsou si rovno- cenné: telefonní hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, SMS zpráva, internetové stránky programu www.VitaPartner.cz . Program VitaPartner nemá zřízeno kontaktní místo pro osobní jednání. 2. Vznik, průběh a ukončení členství 2.1. VitaPartnerem se může stát pouze právnic- ká osoba - prodejce zboží a služeb VitaHarmony®. Členství v programu VitaPartner (dále jen členství) není určeno pro fyzické osoby ani právnické osoby, které nejsou zákazníky VitaHarmony®. Členství je bezplatné. Členem se stává zájemce – prodejce pro- duktů nebo služeb společnosti VitaHarmony®, který se řádně zaregistruje a poskytne VitaHarmony® na celou dobu svého členství alespoň jednu funkční ko- munikační cestu a identifikační číslo IČ. 2.2. Komunikační cestou se rozumí funkční: email, telefonní číslo, mobilní číslo SMS zpráv nebo aktivní poštovní adresa. Všechny v registraci uvedené kon- taktní údaje budou ve výchozím nastavení zavedeny jako aktivní komunikační cesty. Registrovaný člen může kdykoliv změnit vlastní nastavení / preferenci komunikačních cest, vždy však musí zůstal alespoň jedna plně funkční a aktivní. Požadavek na změnu může VitaPartner sdělit prostřednictvím emailu obchodni@vitaharmony.cz nebo přímo na bezplat- né lince 800 182 572. 2.3. Práva spojená s členstvím lze vykonávat na zá- kladě členského čísla, vystaveného společností Vita- Harmony, s.r.o.. Členské číslo získává přijatý zájem- ce zapsané na členské kartě. 2.4. Zájemce o členství svým požadavkem postou- peným jakoukoliv cestou podle bodu 1.4. a také při internetovém přihlášení (registraci) stvrzuje sou- časně i svůj souhlas s použitím osobních údajů a se zasíláním zpráv VitaHarmony® přes registrované komunikační cesty. Společnost VitaHarmony, s.r.o. považuje osobní údaje získané v programu Vita- Partner za důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů. Osobní údaje člena nebudou bez jeho svobodného souhlasu poskytnuty třetí straně. 2.5. Člen může používat pouze jedno členské číslo. Členství lze převést z právnické osoby na jinou práv- nickou osobu pouze na žádost s uvedenými důvody pro převod, které budou individuálně posouzeny. Členství nelze převádět z důvodu získání větších vý- hod při nákupech apod. Žádost o převod členství lze podat poštou, telefonicky nebo e-mailem. VitaHar- mony® může pro posouzení žádosti vyžadovat další doplňující informace. 2.6. Společnost VitaHarmony, s.r.o. si vyhrazu- je právo odmítnout registraci žadatele o členství v případě, že se zákazník pokusí registrovat duplicit- ně, nebo při nějaké z předchozích registrací zneužil členství k neoprávněnému prospěchu na úkor spo- lečnosti VitaHarmony, s.r.o. či dalších VitaPartnerů. Tento bod se použije i na případy žádostí o převod členství podle předchozího bodu. Odmítnutí regist- race z důvodu duplicitního přihlášení bude kliento- vi sděleno e-mailem, pokud bude tento k dispozici. V případě, že žadatel e-mail neuvede, nebude o této skutečnosti informován. 2.7. Pokud člen nepřevezme bezdůvodně zásilku své objednávky, z jeho konta virtuálních Vitošů bu- dou odepsány Vitoše v hodnotě poštovného. Člen- ství v programu VitaPartner může být pozastaveno v případě, kdy nastane některá z událostí: • zásilka na registrovanou adresu je vrácena s údajem Adresát neznámý, adresát se odstěho- val a nezanechal adresu a podobně. • žádná z registrovaných komunikačních cest člena nebyla při pokusu o komunikaci funkč- ní a aktivní.

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=