VitaPartner

VitaPartner - strana 3 • pokud člen nepřevezme zásilku ani při násled- ném pokusu o doručení a saldo jeho věrnost- ního konta s virtuálními Vitoši se stane zápor- ným. Členství lze opětovně aktivovat do jednoho měsíce od jeho pozastavení, zpravidla telefonickou doho- dou v pracovni době VitaHarmony®. Po marném uplynutí této doby je členství ukončeno a nastřáda- né nevyčerpané Vitoše propadají. 2.8. Členství v programu VitaPartner může být jednostranně zrušeno ze strany VitaHarmony®, bez možnosti využití nastřádaných a nevyčerpaných virtuálních Vitošů, a to z důvodu podvodu či poku- su o podvod na společnost VitaHarmony, s.r.o., ji- ného VitaPartnera nebo osobu nakupující produkty společnosti VitaHarmony, s.r.o. Důvodem může být např. falšování aktivačních kódů, získání vituálních Vitošů či aktivačních kódů nekalým způsobem, po- rušení nebo vynucování porušení pravidel tohoto programu a podobně. Členství VitaPartnera může být ukončeno na vlastní žádost člena bez udání dů- vodů. Nastřádané Vitoše je třeba využít do ukončení členství. Při zrušení členství nevyužité Vitoše pro- padají. 2.9. VitaPartner není nikterak oprávněn jednat jménem společnosti VitaHarmony, s.r.o. a jakýmkoli způsobem společnost VitaHarmony, s.r.o. zavazovat. 3. Věrnostní program VitaPartner 3.1. Členové se mohou zúčastňovat věrnostního programu, který spočívá ve střádání bodů tzv. virtu- álních Vitošů (dále jen Vitošů) na členské věrnostní konto vedené u VitaHarmony®. Počet Vitošů je sta- noven jako procentuální podíl z řádně uhrazených objednávek. Výše podílu je jednostranně stanove- na VitaHarmony® pro platný ceník. Výše podílu se během platnosti programu může bez předchozího upozornění měnit. 3.2. Do věrnostního programu jsou zahrnuty ne- jen Vitoše, které člen získal nákupem od VitaHar- mony® ale také ty, které dostal dárkem či získal jiným způsobem podle Stanov programu VitaPart- neru a pravidel jeho aktivit, mezi které patří i různé dotazníky, soutěže a podobně. 3.3. Člen může nastřádané Vitoše následně po- užít k nákupu dárků z dárkového katalogu Vita- Harmony®. Množství získaných Vitošů za nákup určitého produktu se může v průběhu činnosti programu VitaPartner měnit, stejně tak se může měnit i cena ve Vitoších, za kterou lze nakoupit produkty nebo dárky. Aktuální seznam dárko- vých produktů je uveden na webových stránkách www.vitaharmony.cz/katalog_darkovy_partner/ , nebo v aktuálně platném tištěném dárkovém kata- logu. 3.4. Člen může Vitoše ze svého věrnostního konta ihned využít k nákupu dárků, až do výše svého aktu- álního aktivního salda. Nelze zakoupit část dárku za Vitoše a část doplatit v Kč. Pokud člen nemá zájem o okamžitý nákup může střádat Vitoše na dražší pro- dukt nebo dárek. 3.5. Vitoše jsou platné pouze v kalendářním roce, ve kterém byly získány. Vitoše jsou připsány na účet člena až po řádné úhradě faktury v době splatnos- ti. Při pozdní úhradě faktury, při 1. emailové či te- lefonické upomínce, nelze Vitoše z objednávky na věrnostní účet člena připsat a nárok na ně členovi zaniká. Pokud nedojde k jejímu zaplacení ani po 1. upomínce, je účet s věrnostními body anulován. Aktivované ale nevyužité Vitoše na věrnostním účtu člena změní po konci své platnosti, tedy 1. ledna ná- sledujícího kalendářního roku, automaticky svoji hodnotu na nulovou. Vitoše po době své platnosti již není možné uplatnit. Je proto ve vlastním zájmu členů, aby své nastřádané Vitoše využili včas dle své- ho uvážení. 3.6. Limit pro množství nastřádaných Vitošů je 3000 Vitošů. Po překročení limitu nemohou být kli- entovi připsány další Vitoše. Děje se tak do takové výše, kdy nastřádané Vitoše klesnou pod saldo 3000 Vitošů. O překročení limitu nastřádaných Vitošů není VitaHarmony® povinna svého člena zvlášť in- formovat. 4. Získávání informací 4.1. VitaPartneři mají právo na informace o pro- duktech a službách společnosti VitaHarmony, s.r.o., zvláště pak o činnosti programu VitaPartner. Všich- ni členové jsou minimálně čtyřikrát ročně informo- váni o novinkách, výrobcích, aktuálních cenách, službách a jiných podstatných informací. Informace jsou zasílány registrovanou komunikační cestou s ohledem na nastavení preferencí a ekologické prio- rity. V průběhu roku mohou být zasílány další infor- mační materiály. 4.2. Aktuální informace jsou členům podávány v pracovní době na expresní bezplatné zákaznické lin- ce 800 182 572. Tato linka je určena členům i nečle-

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=